Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
 

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Suszu

ul. Józefa Wybickiego 6, 14-240 Susz

 

Deklaracja Dostępności

Deklaracja dostępności cyfrowej dla strony podmiotowej BIP Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Suszu

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Suszu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony podmiotowej BIP Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Suszu.

 • Data publikacji: 2013-04-10
 • Data aktualizacji: 2020-03-16

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

 • Deklaracje sporządzono dnia: 2020-03-24
 • Deklaracje została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2023-01-11

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada Pan Michał Szałkowski.
 • E-mail: mgops@susz.pl
 • Telefon: 55 2787 995

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jakiegoś jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej lub elementu strony internetowej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Suszu
ul. Józefa Wybickiego 6
14-240 Susz

 • Budynek wyposażony jest w 2 wejścia schodowe (wejścia od frontu) oraz podjazd dla osób niepełnosprawnych na wózkach (podjazd znajduje się od strony parkingu). Obok budynku wyznaczono 1 miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych. Wejście nie jest zabezpieczone bramkami. Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Brak jest możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.
 • Dla osob poruszających się na wózkach dostępny jest pokój numer 14 (pokój pracowników socjalnych) oraz punkt informacyjny (świadczenia wychowawcze 500+). Po wcześniejszym zawiadomieniu w przypadku konieczności obsługi przez pracownika z innego pokoju MGOPS niż wyżej wymienione obsługa osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach odbywa się w punkcie informacyjnym MGOPS - dostępnym dla osób poruszających się na wózkach.
 • Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 • Toaleta znajduje się na parterze, nie jest przystosowana dla osób niepełnosprawnych. Jest w miejscu niedostępnym dla osób poruszających się na wózkach (przed dojazdem do toalety są 3 schodki).

Informacje dodatkowe

Ułatwienia dla osób niepełnosprawnych

Strona podmiotowa BIP Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Suszu posiada następujące ułatwienia:

 • możliwość korzystania z następujących skrótów klawiaturowych:
  • [TAB] - przejście do następnej pozycji,
  • [SHIFT + TAB] - przejście do poprzedniej pozycji,
  • [ENTER] - wybór pozycji,
 • możliwość zmiany kontrastu
 • możliwość powiększenia wielkości liter na stronie
 • moduł wyszukiwania
 • focus wokół elementów nawigacyjnych, czyli domyślne oznaczenie aktywnego linka czy pola formularza.
 • wyróżniony kontrast odnośników

Informacje

Liczba wyświetleń: 1532
Utworzono dnia: 24.03.2020
Dokument wprowadził:
Michał Szałkowski
Dokument opublikował:
Michał Szałkowski
Dokument wytworzył:
Michał Szałkowski

Historia publikacji

 • 11.01.2023 08:14, Administrator
  Edycja strony: Deklaracja Dostępności
 • 18.03.2022 13:24, Administrator
  Edycja strony: Deklaracja Dostępności
 • 18.03.2022 13:06, Administrator
  Edycja strony: Deklaracja Dostępności