Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
 

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Suszu

ul. Józefa Wybickiego 6, 14-240 Susz

 

Ochrona Danych Osobowych

Informacja o Inspektorze Ochrony Danych Osobowych:

Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Suszu jest: Pan Michał Szałkowski, e-mail: mgops@susz.pl
 

Klauzula Informacyjna:

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych w
Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Suszu

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 119/1) informuję, że:

1) Dane dotyczące administratora danych osobowych:
administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Suszu, ul. Józefa Wybickiego 6, 14-240 Susz, tel. 55 2787 995, e-mail: mgops@susz.pl;

2) Dane kontaktowe inspektora ochrony danych:
w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Suszu został wyznaczony inspektor ochrony danych, z którym można się skontaktować w następujący sposób:
(adres: Józefa Wybickiego 6, 14-240 Susz, tel. 55 2787 995, e-mail: mgops@susz.pl);

3) Cele przetwarzania danych osobowych:
Pani/Pana dane przetwarzane będą w związku z realizacją zadań własnych bądź zleconych określonych przepisami prawa, w celu realizacji przysługujących uprawnień, bądź spełnienia przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Suszu obowiązków określonych przepisami prawa albo jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym.

4) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą:
wyłącznie podmioty uprawnione do żądania dostępu lub otrzymania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty, którym administrator danych powierzył przetwarzanie danych osobowych na podstawie zawartych umów;

5) Okres przechowywania danych:
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wypełnienia obowiązku prawnego Administratora wynikającego z przepisów prawa.

6) Prawa osoby, której dane dotyczą:
posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych;

7) Informacje o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego:
przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie dotyczących Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;

8) Informacje, czy podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym lub umownym lub warunkiem zawarcia umowy oraz czy osoba, której dane dotyczą, jest zobowiązana do ich podania i jakie są ewentualne konsekwencje niepodania danych:
podanie przez Panią/ Pana danych osobowych w zakresie wymaganym ustawami jest obowiązkowe, podanie danych osobowych w zakresie wymaganym zgodą jest dobrowolne, jednak uprzedza się, że jest konieczne do realizacji komunikacji z administratorem  lub realizacji umowy/wniosku.

9) Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, profilowanie:
Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania, tzn. żadne decyzje wywołujące wobec Pani/Pana osoby skutki prawne lub w podobny sposób na nią istotnie wpływające nie będą oparte wyłącznie na automatycznym przetwarzaniu danych osobowych i nie wiążą się z taką automatycznie podejmowaną decyzją.

Informacje

Liczba wyświetleń: 1072
Utworzono dnia: 17.03.2020

Historia publikacji

  • 27.05.2024 08:29, Administrator
    Edycja strony: Ochrona Danych Osobowych
  • 27.05.2024 08:28, Administrator
    Edycja strony: Ochrona Danych Osobowych
  • 27.05.2024 08:27, Administrator
    Edycja strony: Ochrona Danych Osobowych