Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
 

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Suszu

ul. Józefa Wybickiego 6, 14-240 Susz

 

Statut

Statut M-GOPS został wprowadzony Uchwałą Nr XVIII/136/2012 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 21 czerwca 2012r, zmieniony Uchwałą Nr XIX/149/2012 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 14 sierpnia 2012 r oraz zmieniony Uchwałą Nr VII/54/2015 Rady Miejskiej Suszu z dnia 25 czerwca 2015 r.

S T A T U T
MIEJSKO - GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W SUSZU


Rozdział I
Postanowienia ogólne

§ 1.

1. Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Suszu, zwany dalej „Ośrodkiem”, jest jednostką budżetową Gminy Susz, zwanej dalej „Gminą”.

2. Ośrodek obejmuje swoją działalnością teren Gminy.

3. Siedzibą Ośrodka jest miasto Susz.


§ 2.
Szczegółową strukturę organizacyjną Ośrodka określa jego Regulamin organizacyjny.


Rozdział II
Cele i przedmiot działania
§ 3.

1. Ośrodek jest jednostką organizacyjną utworzoną w celu realizacji zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej oraz zadań własnych gminy dotyczących pomocy społecznej.

2. Do zadań własnych Ośrodka z zakresu pomocy społecznej należą w szczególności:

1) koordynacja realizacji gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych,

2) sporządzanie oceny w zakresie pomocy społecznej,

3) udzielanie schronienia, zapewnienie posiłku oraz niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym,

4) przyznawanie i wypłacanie zasiłków okresowych,

5) przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych i zasiłków specjalnych celowych,

6) przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego,

7) przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków na świadczenia zdrowotne osobom bezdomnym oraz innym osobom mniemającym dochodu i możliwości uzyskania świadczeń na podstawie przepisów o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia,

8) przyznawanie zasiłków celowych w formie biletu kredytowanego,

9) opłacanie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe za osobę, która zrezygnuje z zatrudnienia w związku z koniecznością sprawowania bezpośredniej, osobistej opieki nad długotrwale lub ciężko chorym członkiem rodziny oraz wspólnie niezamieszkującymi z matką, ojcem lub rodzeństwem,

10) pracę socjalną,

11) organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi,

12) prowadzenie i zapewnienie miejsc w placówkach opiekuńczo-wychowawczych wsparcia dziennego lub mieszkaniach chronionych,

13) tworzenie gminnego systemu profilaktyki i opieki nad dzieckiem i rodziną,

14) dożywianie dzieci,

15) sprawienie pogrzebu, w tym osobom bezdomnym,

16) kierowanie do domu pomocy społecznej i ponoszenie odpłatności za pobyt mieszkańca gminy w tym domu,

17) pomoc osobom mającym trudności w przystosowaniu się do życia po zwolnieniu z zakładu karnego,

18) sporządzanie sprawozdawczości oraz przekazywanie jej Wojewodzie Warmińsko - Mazurskiemu, również w formie dokumentu elektronicznego, z zastosowaniem systemu teleinformatycznego,

19) utworzenie i utrzymywanie ośrodka pomocy społecznej, w tym zapewnienie środków na wynagrodzenia pracowników,

20) przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych,

21) opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne określonych w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,

22) przyznawanie i wypłacanie pomocy na ekonomiczne usamodzielnienie w formie zasiłków, pożyczek oraz pomocy w naturze,

23) prowadzenie i zapewnienie miejsc w domach pomocy społecznej i ośrodkach wsparcia o zasięgu gminnym oraz kierowanie do nich osób wymagających opieki,

24) podejmowanie innych zadań z zakresu pomocy społecznej wynikających z rozeznanych potrzeb gminy, w tym tworzenie i realizacja programów osłonowych,

25) współpraca z powiatowym urzędem pracy w zakresie upowszechniania ofert pracy oraz informacji o wolnych miejscach pracy, upowszechniania informacji o usługach poradnictwa zawodowego i o szkoleniach.

3. Do zadań zleconych Ośrodka z zakresu pomocy społecznej należą w szczególności:

1) organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi,

2) przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków związanych z klęską żywiołową lub ekologiczną,

3) prowadzenie i rozwój infrastruktury środowiskowych domów samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi,

4) realizacja zadań wynikających z rządowych programów pomocy społecznej, mających na celu ochronę poziomu życia osób, rodzin i grup społecznych oraz rozwój specjalistycznego wsparcia,

5) przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych, a także udzielanie schronienia, posiłku oraz niezbędnego ubrania cudzoziemcom,

6) przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych, a także udzielanie schronienia, posiłku i niezbędnego ubrania cudzoziemcom, którzy uzyskali zgodę na pobyt tolerowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki.

4. Do zadań Ośrodka z zakresu świadczeń rodzinnych należy prowadzenie postępowań dotyczących przyznawania i wypłacania świadczeń rodzinnych.

5. Do zadań Ośrodka z zakresu pomocy osobom uprawnionym do alimentów należy podejmowanie działań wobec dłużników alimentacyjnych, prowadzenie postępowań i wydawanie w tych sprawach decyzji oraz prowadzenie postępowań w sprawie świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

6. Do zadań Ośrodka z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie należy w szczególności obsługa organizacyjno - techniczna zespołu interdyscyplinarnego.

7. Do zadań Ośrodka z zakresu wspierania rodziny i systemie pieczy zastępczej należy w szczególności:

1) praca z rodziną,

2) przydzielenie rodzinie asystenta rodziny,

3) sprawy dotyczące ustanowienia rodziny wspierającej,

4) prowadzenie postępowań w sprawach z zakresu wspierania rodziny oraz wydawania w tych sprawach decyzji.

8. Do zadań Ośrodka należy prowadzenie postępowań w sprawach dodatków mieszkaniowych.

9. Ośrodek w zakresie wykonywanych zadań współpracuje z instytucjami, organizacjami pozarządowymi, stowarzyszeniami, kościołami, związkami wyznaniowymi oraz innymi osobami fizycznymi i prawnymi.

10. Ośrodek realizuje także zadania w zakresie ustalania prawa do stypendiów szkolnych i zasiłków szkolnych oraz ich wypłaty.

11. Ośrodek wykonuje również zadania określone innymi ustawami przekazane do realizacji przez Burmistrza Suszu lub Radę Miejską w Suszu.


Rozdział III
Postanowienia końcowe
§ 4.

Zmiany Statutu mogą być dokonywane w trybie właściwym dla jego uchwalenia.

§ 5.
W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem.

Informacje

Liczba wyświetleń: 2941
Utworzono dnia: 17.03.2020

Historia publikacji

  • 17.03.2020 10:49, Administrator
    Edycja strony: Statut
  • 17.03.2020 10:48, Administrator
    Edycja strony: Statut
  • 17.03.2020 10:46, Administrator
    Edycja strony: Statut