Susz, dnia 23.12.2013 r. 

Znak sprawy: MGOPS.0320.ZP.2.2013.POKL

 

ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE)

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
 

dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,

znak sprawy: MGOPS.0320.ZP.2.2013.POKL      
Nazwa zadania:  „Realizacja w 2014 r. kompleksowej usługi szkoleniowej dla uczestników i uczestniczek  projektu  pn. Kompleksowy program aktywizacji społecznej i zawodowej osób i rodzin  dotkniętych wykluczeniem społecznym na terenie Gminy i Miasta Susz”

 

Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.) informuje, że w dniu 23.12.2013 r. dokonano rozstrzygnięcia postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na „Realizację w 2014 r. kompleksowej usługi szkoleniowej dla uczestników i uczestniczek projektu pn. Kompleksowy program aktywizacji społecznej i zawodowej osób i rodzin dotkniętych wykluczeniem społecznym na terenie Gminy i Miasta Susz”.

 Postępowanie prowadzone było w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej nieprzekraczającej równowartości kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy pzp.

W postępowaniu złożono 7 ofert w terminie przewidzianym na składanie ofert.

Zamawiający dokonał wyboru oferty najkorzystniejszej: Oferta Nr 6 złożona przez:
 

INFO-BIZ Profesjonalna Edukacja

Mariola Wiśniewska
ul. Chełmińska 106A/36

86-300 Grudziądz

 

Uzasadnienie wyboru:

Wybrana oferta spełnia wymagania określone w SIWZ. Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu oraz zaoferował najkorzystniejszą ofertę. Zaoferowana cena oferty jest niższa od ceny, jaką Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia.

Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Pzp oraz Kodeks Cywilny.

 

W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty:

Oferta Nr 1 

Nazwa wykonawcy:   GLOBAL Training Centre Sp. z o.o.

Adres Wykonawcy: Al. Jerozolimskie 44, 00-024 Warszawa

Cena oferty brutto: 129.500,00 zł

Liczba pkt. w kryterium cena: 45,87 pkt

Liczba pkt w kryterium kwalifikacje i doświadczenie kadry dydaktycznej: 40,00 pkt

Łączna liczba punktów: 85,87 pkt

 

Oferta Nr 2

Nazwa wykonawcy: Instytut Badawczo-Szkoleniowy Sp. z o. o.

Adres Wykonawcy: ul. Artyleryjska 35, 10-165 Olsztyn

Cena oferty brutto: 161.460,00 zł

Liczba pkt. w kryterium cena: 36,79 pkt

Liczba pkt w kryterium kwalifikacje i doświadczenie kadry dydaktycznej: 38,00 pkt

Łączna liczba punktów: 74,79 pkt

 

Oferta Nr 3

Nazwa wykonawcy: Ośrodek Szkolenia Kursowego i Ustawicznego

Adres Wykonawcy: ul. Bronowicka 73, 30-091 Kraków

Cena oferty brutto: 118.970,00 zł

Liczba pkt. w kryterium cena: 49,93 pkt

Liczba pkt w kryterium kwalifikacje i doświadczenie kadry dydaktycznej: 40,00 pkt

Łączna liczba punktów: 89,93 pkt

 

Oferta Nr 4

Nazwa wykonawcy: Centrum „OKEY” Sp. z o. o.

Adres Wykonawcy: ul. Jana III Sobieskiego 3/3, 14-100 Ostróda

Cena oferty brutto: 118.095,00 zł

Liczba pkt. w kryterium cena: 50,30 pkt

Liczba pkt w kryterium kwalifikacje i doświadczenie kadry dydaktycznej: 39,11 pkt

Łączna liczba punktów: 89,41 pkt

 

Oferta Nr 5

Nazwa wykonawcy: Warmińsko-Mazurski Zakład Doskonalenia Zawodowego w Olsztynie,  Centrum Edukacji w Iławie

Adres Wykonawcy: ul. Grunwaldzka 13, 14-200 Iława

Cena oferty brutto: 123.119,00 zł

Liczba pkt. w kryterium cena: 48,25 pkt

Liczba pkt w kryterium kwalifikacje i doświadczenie kadry dydaktycznej: 39,72 pkt

Łączna liczba punktów: 87,97 pkt

 

Oferta Nr 6

Nazwa wykonawcy: INFO-BIZ Profesjonalna Edukacja, Mariola Wiśniewska

Adres Wykonawcy: ul. Chełmińska 106A/36, 86-300 Grudziądz

Cena oferty brutto:   99.000,00 zł

Liczba pkt. w kryterium cena: 60,00 pkt

Liczba pkt w kryterium kwalifikacje i doświadczenie kadry dydaktycznej: 40,00 pkt

Łączna liczba punktów: 100,00 pkt

 

Oferta Nr 7

Nazwa wykonawcy: Elbląski Uniwersytet Robotniczy Sp. z o. o.

                                Uniwersytet EUR w Iławie                  

Adres Wykonawcy: ul. Kościuszki 2a, 14-200 Iława

Cena oferty brutto:   113.641,00 zł

Liczba pkt. w kryterium cena: 52,27 pkt

Liczba pkt w kryterium kwalifikacje i doświadczenie kadry dydaktycznej: 38,28 pkt

Łączna liczba punktów: 90,55 pkt

 

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2) Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie odrzucono z udziału w postępowaniu żadnej oferty.

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3) Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie został wykluczony żaden wykonawca.

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 4) Prawa zamówień publicznych  Zamawiający informuje, że podpisanie umowy z wyłonionym wykonawcą  możliwe będzie po dopełnieniu wszelkich formalności po upływie 5 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

 

Środki ochrony prawnej

Od niniejszej decyzji Zamawiającego, Wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej (Odwołanie, Skarga do Sądu) wobec czynności:

  1. wykluczenia wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia;
  2. odrzucenia oferty wykonawcy

W pozostałych przypadkach odwołanie nie przysługuje.

Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować Zamawiającego o:

  1. niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez zamawiającego w niniejszym postępowaniu, lub
  2. zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy,
    na które nie przysługuje w niniejszym postępowaniu odwołanie.

Termin wniesienia odwołania: 5 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia faksem lub drogą elektroniczną, lub 10 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia, jeżeli zostało ono przesłane pisemnie.

Informacje dotyczące środków ochrony prawnej znajdują się Specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz w Dziale VI Prawa zamówień publicznych „Środki ochrony prawnej", art.  od 179 do 198g (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.).                                             

                                                                                 

                                                                                  Kierownik M-GOPS w Suszu

                                                                                       Włodzimierz Karpiak

InformacjeInformacje:

Liczba wyświetleń: 1180

Utworzono dnia: 23.12.2013

Dokument wprowadził:
Szczepański Daniel

Dokument opublikował:
Administrator główny

Historia publikacjiHistoria publikacji:

23.12.2013, Administrator główny:

Utworzenie dokumentu Zawiadomienie o wyborze oferty Numer ogłoszenia: 485050 - 2013; data zamieszczenia: 26.11.2013