ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE)

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
 

dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,

znak sprawy: MGOPS.0320.ZP.1.2013.POKL 

   
Nazwa zadania:  „Realizacja kompleksowej usługi szkoleniowej dla uczestników i uczestniczek  projektu  pn. Kompleksowy program aktywizacji społecznej i zawodowej osób i rodzin  dotkniętych wykluczeniem społecznym na terenie Gminy i Miasta Susz”

Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (t.j. Dz.U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 ze zm.) informuje, że w dniu 11.07.2013 r. dokonano rozstrzygnięcia postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na „Realizację kompleksowej usługi szkoleniowej dla uczestników i uczestniczek  projektu pn. Kompleksowy program aktywizacji społecznej i zawodowej osób i rodzin dotkniętych wykluczeniem społecznym na terenie Gminy i Miasta Susz”.

Postępowanie prowadzone było w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej nieprzekraczającej równowartości kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy pzp.

W postępowaniu złożono 5 ofert w terminie przewidzianym na składanie ofert.

Zamawiający dokonał wyboru oferty najkorzystniejszej: Oferta Nr 5 złożona przez:

INFO-BIZ Profesjonalna Edukacja

Mariola Wiśniewska
ul. Chełmińska 106A/36        

86-300 Grudziądz

 

Uzasadnienie wyboru:

Wybrana oferta spełnia wymagania określone w SIWZ. Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu oraz zaoferował najkorzystniejszą ofertę. Zaoferowana cena oferty jest niższa od ceny, jaką Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia.

Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Pzp oraz Kodeks Cywilny.

 

W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty:

Oferta Nr 1 

Nazwa wykonawcy: Ośrodek Szkolenia Kursowego i Ustawicznego

Adres Wykonawcy: ul. Bronowicka 73, 30-091 Kraków

Cena oferty brutto: 169.750,00 zł

Liczba pkt. w kryterium cena: 40,65 pkt

Liczba pkt w kryterium kwalifikacje i doświadczenie kadry dydaktycznej: 40,00 pkt

Łączna liczba punktów: 80,65 pkt

 

Oferta Nr 2

Nazwa wykonawcy: Instytut Badawczo-Szkoleniowy Sp. z o. o.

Adres Wykonawcy: ul. Artyleryjska 3k, 10-165 Olsztyn

Cena oferty brutto: 172.950,00 zł

Oferta wykluczona i odrzucona

 

Oferta Nr 3

Nazwa wykonawcy: Warmińsko-Mazurski Zakład Doskonalenia Zawodowego w Olsztynie, Centrum Edukacji w Iławie

Adres Wykonawcy: ul. Grunwaldzka 13, 14-200 Iława

Cena oferty brutto: 131.852,00 zł

Liczba pkt. w kryterium cena: 52,33 pkt

Liczba pkt w kryterium kwalifikacje i doświadczenie kadry dydaktycznej: 39,08 pkt

Łączna liczba punktów: 91,41 pkt

 

Oferta Nr 4

Nazwa wykonawcy: Uniwersytet „EUR”

Adres Wykonawcy: ul. Kościuszki 2a, 14-200 Iława

Cena oferty brutto: 119.400,00 zł

Liczba pkt. w kryterium cena: 57,79 pkt

Liczba pkt w kryterium kwalifikacje i doświadczenie kadry dydaktycznej: 38,67 pkt

Łączna liczba punktów: 96,46 pkt

 

Oferta Nr 5

Nazwa wykonawcy: INFO-BIZ Profesjonalna Edukacja, Mariola Wiśniewska

Adres Wykonawcy: ul. Chełmińska 106A/36, 86-300 Grudziądz

Cena oferty brutto:115.000,00 zł

Liczba pkt. w kryterium cena: 60,00 pkt

Liczba pkt w kryterium kwalifikacje i doświadczenie kadry dydaktycznej: 40,00 pkt

Łączna liczba punktów: 100,00 pkt

 

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2) Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu odrzucono z udziału w postępowaniu jedną ofertę.

 Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3) Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu został wykluczony jeden wykonawca.

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 4) Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że podpisanie umowy z wyłonionym wykonawcą możliwe będzie po dopełnieniu wszelkich formalności po upływie 5 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

 

W prowadzonym postępowaniu wykluczono i odrzucono następującą ofertę:

Oferta Nr 2

Nazwa wykonawcy: Instytut Badawczo-Szkoleniowy Sp. z o. o.

Adres Wykonawcy: ul. Artyleryjska 3k, 10-165 Olsztyn

Uzasadnienie faktyczne wykluczenia i odrzucenia:

Zamawiający postanowił o wykluczeniu i odrzuceniu wykonawcy: „Instytut Badawczo-Szkoleniowy” Sp. z o.o. ul. Artyleryjska 3k, 10-165 Olsztyn, z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 24 ust. 2 pkt. 4) z uwagi na to, że do złożonej oferty nie zostało dołączone:

            a) formularz „Doświadczenie zawodowe”, wg wzoru Nr 5 do SIWZ,

            b) formularz „Wykaz kadry dydaktycznej”, wg wzoru Nr 6 do SIWZ.

W dniu 03.07.2013 r. zamawiający wezwał firmę: „Instytut Badawczo-Szkoleniowy” Sp. z o.o. ul. Artyleryjska 3k, 10-165 Olsztyn do złożenia w/w dokumentów. Wykonawca do określonego przez zamawiającego terminu nie uzupełnił wymaganych formularzy.

W związku z powyższym zamawiający wykluczył Wykonawcę z postępowania o udzielenie przedmiotowego zamówienia publicznego na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 4) ustawy Pzp oraz odrzucił ofertę zgodnie z art. 89 ust.1 pkt. 5) ustawy Pzp w związku z art. 24 ust. 4 ustawy Pzp.

Środki ochrony prawnej

Od niniejszej decyzji Zamawiającego, Wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej (Odwołanie, Skarga do Sądu) wobec czynności:

  1. wykluczenia wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia;
  2. odrzucenia oferty wykonawcy

W pozostałych przypadkach odwołanie nie przysługuje.

Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować Zamawiającego o:

  1. niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez zamawiającego w niniejszym postępowaniu, lub
  2. zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje w niniejszym postępowaniu odwołanie.

Termin wniesienia odwołania: 5 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia faksem lub drogą elektroniczną, lub 10 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia, jeżeli zostało ono przesłane pisemnie.

Informacje dotyczące środków ochrony prawnej znajdują się Specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz w Dziale VI Prawa zamówień publicznych „Środki ochrony prawnej", art. od 179 do 198g (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.).

 
                                                                     

 Kierownik M-GOPS w Suszu

Włodzimierz Karpiak     

InformacjeInformacje:

Liczba wyświetleń: 2426

Utworzono dnia: 12.07.2013

Dokument wprowadził:
Daniel Szczepański

Dokument opublikował:
Administrator główny

Historia publikacjiHistoria publikacji:

12.07.2013, Administrator główny:

Dodanie załącznika Zawiadomienie o wyborze oferty

12.07.2013, Administrator główny:

Utworzenie dokumentu Zawiadomienie o wyborze oferty- Numer ogłoszenia: 244192 - 2013