Susz: Realizacja kompleksowej usługi szkoleniowej dla uczestników i uczestniczek projektu pn. Kompleksowy program aktywizacji społecznej i zawodowej osób i rodzin dotkniętych wykluczeniem społecznym na terenie Gminy i Miasta Susz


Numer ogłoszenia: 287410 - 2013; data zamieszczenia: 22.07.2013


OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 244192 - 2013r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Józefa Wybickiego 6, 14-240 Susz, woj. warmińsko-mazurskie, tel. 55 2789101, faks 55 2787841.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Jednostka budżetowa - ośrodek pomocy społecznej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Realizacja kompleksowej usługi szkoleniowej dla uczestników i uczestniczek projektu pn. Kompleksowy program aktywizacji społecznej i zawodowej osób i rodzin dotkniętych wykluczeniem społecznym na terenie Gminy i Miasta Susz.

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest organizacja i przeprowadzenie kompleksowej usługi szkoleniowej, realizowanej przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Suszu, w ramach projektu pn. Kompleksowy program aktywizacji społecznej  i zawodowej osób i rodzin dotkniętych wykluczeniem społecznym na terenie Gminy i Miasta Susz. 2. Szkolenie kierowane jest do 48 osób (37 kobiet i 11 mężczyzn, w wieku 18-64 lata), z którymi zostaną zawarte kontrakty socjalne. Uczestnicy i uczestniczki projektu zostaną podzieleni na 3 grupy. W ramach zajęć mają odbyć się następujące zajęcia: a) instrument społeczny: trening kompetencji interpersonalnych i społecznych (3 grupy po 21 godz. każda), trening motywacyjny (3 grupy po 14 godz. każda). b) instrument edukacyjny: kurs pierwszej pomocy (3 grupy po 16 godz. każda), kursy/szkolenia zawodowe w następujących specjalnościach: nowoczesny sprzedawca (18 os. podzielonych na 2 grupy - kobiety /2 grupy po min. 90 godz. każda/), opiekun dzieci i ludzi starszych (19 os. podzielonych na 2 grupy - kobiety /2 grupy po minimum 100 godz. każda/), operator wózków widłowych - mężczyźni /minimum 90 godz./ c) instrument zawodowy: szkolenie na temat zasad tworzenia przedsiębiorstw społecznych (spółdzielni socjalnych, stowarzyszeń, spółek) - szkolenie wyjazdowe 2-dniowe. d) instrument zdrowotny- promocja zdrowia w rodzinie (3 grupy po 21 godz. każda). 3. Wykonawca każdego dnia szkolenia zapewni: ciepły posiłek obiadowy w formie drugiego dania dla uczestników szkolenia oraz przerwy kawowe - kawa, herbata, ciastka, cukier, śmietanka, napoje zimne, itp. 4. Wykonawca zapewni transport uczestników projektu z miejsca zamieszkania (na terenie gminy Susz) do miejsca szkolenia i z powrotem. Transport musi być zapewniony pojazdem sprawnym technicznie, spełniającym wszystkie wymogi bezpieczeństwa zgodnie z przepisami o transporcie drogowym, obsługiwanym przez kierowcę posiadającego odpowiednie kwalifikacje do kierowania pojazdami. 5. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w niniejszym postępowaniu został zawarty w Załączniku nr 1 do niniejszej SIWZ oraz w projekcie umowy, o której mowa w punkcie XVI niniejszej SIWZ. 6. Kategorie przedmiotu zamówienia zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień (CPV): 80.57.00.00-0 usługi szkolenia w dziedzinie rozwoju osobistego, 80.50.00.00-9 usługi szkoleniowe, 80.53.00.00-8 usługi szkolenia zawodowego, 55.52.00.00-1 usługi dostarczania posiłku, 60.10.0000-9 usługi w zakresie transportu drogowego, 60.14.0000-1 nieregularny transport osób. 7. Projekt jest realizowany w ramach umowy ramowej nr POKL.07.01.01-28-223/08-00, Aneks do umowy nr POKL.07.01.01-28-223/08-05 o dofinansowanie Projektu Kompleksowy program aktywizacji społecznej i zawodowej osób i rodzin dotkniętych wykluczeniem społecznym na terenie Gminy i Miasta Susz Priorytet: VII - Promocja integracji społecznej Działanie: 7.1 -Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji Poddziałanie: 7.1.1. - Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. 8. Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia. 9. Zgodnie z art. 36 ust. 4 ustawy Pzp Wykonawca zobowiązany jest przedstawić w ofercie część zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom wypełniając Wzór nr 7 - jeżeli Wykonawca przewiduje udział podwykonawców..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.57.00.00-0, 80.50.00.00-9, 80.53.00.00-8, 55.52.00.00-1, 60.10.00.00-9, 60.14.00.00-1.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak, projekt/program: Kompleksowy program aktywizacji społecznej i zawodowej osób  i rodzin dotkniętych wykluczeniem społecznym na terenie Gminy i Miasta Susz Priorytet: VII - Promocja integracji społecznej Działanie: 7.1 - Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji Poddziałanie: 7.1.1. - Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 19.07.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 5.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • INFO-BIZ Profesjonalna Edukacja Mariola Wiśniewska, ul. Chełmińska 106A/36, 86-300 Grudziądz, kraj/woj. kujawsko-pomorskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 253580,20 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 115000,00
  • Oferta z najniższą ceną: 115000,00 / Oferta z najwyższą ceną: 169750,00
  • Waluta: PLN.

 

 Kierownik M-GOPS w Suszu 

Włodzimierz Karpiak

InformacjeInformacje:

Liczba wyświetleń: 1157

Utworzono dnia: 22.07.2013

Dokument wprowadził:
Szczepański Daniel

Dokument opublikował:
Administrator główny

Historia publikacjiHistoria publikacji:

22.07.2013, Administrator główny:

Utworzenie dokumentu Ogłoszenie o zamówieniu usługi Numer ogłoszenia: 287410 - 2013