Numer ogłoszenia: 485050 - 2013; data zamieszczenia: 26.11.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.


 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej , ul. Józefa Wybickiego 6, 14-240 Susz, woj. warmińsko-mazurskie, tel. 55 2789101, faks 55 2787841.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.mgopssusz.naszbip.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Jednostka budżetowa - ośrodek pomocy społecznej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Realizacja w 2014 r. kompleksowej usługi szkoleniowej dla uczestników i uczestniczek projektu pn. Kompleksowy program aktywizacji społecznej i zawodowej osób i rodzin dotkniętych wykluczeniem społecznym na terenie Gminy i Miasta Susz.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1.Przedmiotem zamówienia jest organizacja i przeprowadzenie w 2014 r. kompleksowej usługi szkoleniowej, realizowanej przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Suszu, w ramach projektu pn. Kompleksowy program aktywizacji społecznej i zawodowej osób i rodzin dotkniętych wykluczeniem społecznym na terenie Gminy i Miasta Susz. 2.Szkolenie kierowane jest do 47 osób (29 kobiet i 18 mężczyzn, w wieku 18-64 lata), z którymi zostaną zawarte kontrakty socjalne. Uczestnicy i uczestniczki projektu zostaną podzieleni na 3 grupy. W ramach zajęć mają odbyć się następujące zajęcia: a) instrument społeczny: -trening kompetencji interpersonalnych i społecznych (3 grupy po 21 godz. każda),- trening motywacyjny (3 grupy po 14 godz. każda). b) instrument edukacyjny: -kurs pierwszej pomocy (3 grupy po 16 godz. każda),- kursy/szkolenia zawodowe w następujących specjalnościach: nowoczesny sprzedawca (kobiety - 14 os. /1 grupa po min. 90 godz./), opiekun dzieci i ludzi starszych (kobiety - 15 os. /1 grupa po minimum 100 godz./), operator wózków widłowych (mężczyźni - 11 os. /1 grupa po minimum 90 godz./), technolog robót wykończeniowych w budownictwie (mężczyźni - 7 osób / 1 grupa po minimum 120 godz./). c) instrument zdrowotny - promocja zdrowia w rodzinie (3 grupy po 21 godz. każda). 3.Wykonawca każdego dnia szkolenia zapewni: ciepły posiłek obiadowy w formie drugiego dania dla uczestników szkolenia oraz przerwy kawowe - kawa, herbata, ciastka, cukier, śmietanka, napoje zimne, itp. 4.Wykonawca zapewni transport uczestników projektu z miejsca zamieszkania (na terenie gminy Susz) do miejsca szkolenia i z powrotem. Transport musi być zapewniony pojazdem sprawnym technicznie, spełniającym wszystkie wymogi bezpieczeństwa zgodnie z przepisami o transporcie drogowym, obsługiwanym przez kierowcę posiadającego odpowiednie kwalifikacje do kierowania pojazdami. 5.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w niniejszym postępowaniu został zawarty w Załączniku nr 1 do niniejszej SIWZ oraz w projekcie umowy, o której mowa w punkcie XVI niniejszej SIWZ. 6.Kategorie przedmiotu zamówienia zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień (CPV): 80.57.00.00-0 usługi szkolenia w dziedzinie rozwoju osobistego, 80.50.00.00-9 usługi szkoleniowe, 80.53.00.00-8 usługi szkolenia zawodowego, 55.52.00.00-1 usługi dostarczania posiłku, 60.10.0000-9 usługi w zakresie transportu drogowego, 60.14.0000-1 nieregularny transport osób. 7.Projekt jest realizowany w ramach umowy ramowej nr POKL.07.01.01-28-223/08-00 o dofinansowanie Projektu pn. Kompleksowy program aktywizacji społecznej i zawodowej osób i rodzin dotkniętych wykluczeniem społecznym na terenie Gminy i Miasta Susz, Priorytet: VII-Promocja integracji społecznej, Działanie: 7.1-Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie: 7.1.1.-Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. 8. Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia. 9.Zgodnie z art. 36 ust. 4 ustawy Pzp Wykonawca zobowiązany jest przedstawić w ofercie część zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom wypełniając Wzór nr 7 - jeżeli Wykonawca przewiduje udział podwykonawców..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.57.00.00-0, 80.50.00.00-9, 80.53.00.00-8, 55.52.00.00-1, 60.10.00.00-9, 60.14.00.00-1.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 15.07.2014.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • W zakresie warunku wskazanego w pkt V ust. 1 lit. a) SIWZ, posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, Wykonawca składa oświadczenie o spełnianiu warunku wg Wzoru nr 2. Ocena spełnienia tego warunku będzie dokonana na podstawie złożonego przez Wykonawcę oświadczenia o spełnieniu warunku wg Wzoru Nr 2 do SIWZ.

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • W zakresie warunku wskazanego w pkt V ust. 1 lit. b) SIWZ posiadania wiedzy i doświadczenia-dla uznania, że Wykonawca spełnia ten warunek Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy-w tym okresie) świadczył lub świadczy, co najmniej 1 usługę - kompleksową organizację szkoleń dla grupy nie mniejszej niż 40 uczestników, o wartości nie mniejszej niż 100.000 zł brutto. Zamawiający w przypadku, gdy przedmiotem zamówienia są świadczenia okresowe i ciągłe dopuszcza nie tylko zamówienia wykonane (tj. zakończone), ale również wykonywane. W takim przypadku część zamówienia faktycznie już wykonana musi wypełniać wymogi określone przez Zamawiającego w pkt. V ust. 2 lit. b) Wykonawca złoży także oświadczenie, że dysponuje wiedzą i doświadczeniem potrzebnym do wykonania zamówienia. Ocena spełniania warunków szczegółowych będzie dokonana na podstawie złożonego przez Wykonawcę wypełnionego formularza Doświadczenie zawodowe, wg Wzoru Nr 5 do SIWZ oraz złożonego oświadczenia o spełnieniu warunku wg Wzoru Nr 2 do SIWZ, że dysponuje wiedzą i doświadczeniem potrzebnym do wykonania zamówienia. Do wzmiankowanego Formularza (Wzór nr 5) należy dołączyć dowody dotyczące wykazanej usługi, potwierdzające, że została ona wykonana należycie. W przypadku gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego usługi wskazane w wykazie zostały wcześniej wykonane, wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie. Jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać dowodu w postaci doświadczenia składa oświadczenie Wykonawcy. Nie wykazanie w wystarczający sposób potwierdzania spełnienia tego warunku spowoduje wykluczenie Wykonawcy z postępowania po wyczerpaniu czynności wezwania do uzupełnienia dokumentów. Jeżeli Wykonawca nie może wykazać, że spełnia warunki udziału w postępowaniu, o którym wyżej mowa, Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia powyższe warunki, gdy wykaże, ze polega on na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji jest zobowiązany udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia w szczególności przedstawić w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia.

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Dla uznania, że Wykonawca spełnia warunek dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym do wykonania zamówienia, Zamawiający żąda, by Wykonawca złożył oświadczenie o spełnieniu warunku wg Wzoru nr 2. Ocena spełniania warunku nastąpi na podstawie załączonego do oferty oświadczenia wg Wzoru nr 2 do SIWZ. Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Dla uznania, że Wykonawca spełnia warunek dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, Zamawiający żąda, by Wykonawca wykazał, że posiada do dyspozycji, co najmniej 5 osób posiadających minimum wykształcenie zasadnicze zawodowe (wg Wzoru nr 6 do SIWZ). Wykonawca składa również oświadczenie o spełnieniu warunku dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Ocena spełniania warunku nastąpi na podstawie wypełnionego przez Wykonawcę Wzoru nr 6 do SIWZ oraz złożonego oświadczenia o spełnianiu warunku wg Wzoru nr 2 do SIWZ.

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • W zakresie warunku wskazanego w punkcie V ust. 1 lit. d) znajdowania się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, Wykonawca składa oświadczenie o spełnianiu warunku wg Wzoru nr 2 do SIWZ. Ocena spełnienia tego warunku będzie dokonana na podstawie złożonego przez Wykonawcę oświadczenia o spełnieniu warunku, wg Wzoru nr 2.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;

 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1) formularz ofertowy-Wzór nr 1 do siwz, 2) oświadczenie dotyczące podwykonawcó -Wzór nr 7 do siwz (wykonawca składa to oświadczenie, jeżeli wykonawca przewiduje udział podwykonawców), 3) pełnomocnictwo do podpisywania oferty i składania ewentualnych wyjaśnień, jeżeli osobą podpisującą nie jest osoba upoważniona. 4) Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt VI ust 2 lit b) SIWZ, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem, z zachowaniem terminów ich wystawienia, o których mowa w pkt VI ust 2 lit b) SIWZ.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1 - Cena - 60

 • 2 - Kwalifikacje i doświadczenie kadry dydaktycznej - 40

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zmiana umowy w sprawie zamówienia publicznego co do zakresu zadania, ceny i terminu, może nastąpić na umotywowany pisemny wniosek jednej ze stron umowy po uzyskaniu zgody drugiej strony w formie aneksu z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności w następujących przypadkach: a) zmniejszenia liczby osób, w przypadku rezygnacji uczestników i uczestniczek szkoleń, b) miejsca szkolenia, w przypadku, gdy Wykonawca zaproponuje lepsze warunki lokalowe niż wymienione w ofercie, w przypadku awarii Sali szkoleniowej lub budynku uniemożliwiającej przeprowadzenie zajęć lub kiedy umowa między Wykonawcą a właścicielem Sali przeznaczonej na szkolenie zostanie rozwiązana z przyczyn nie leżących po stronie wykonawcy. c) harmonogramu przeprowadzonych zajęć, w przypadku, kiedy wykładowca przewidziany do realizacji danego modułu ze względów zdrowotnych lub zawodowych nie może przeprowadzić zajęć w danym terminie, d) zmiany osób odpowiedzialnych za kontakty i nadzór nad realizacją przedmiotu umowy. Zmiana po stronie Wykonawcy którejkolwiek z osób w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy, musi być uzasadniona przez Wykonawcę na piśmie i wymaga pisemnego zaakceptowania przez Zamawiającego. Zamawiający zaakceptuje taką zmianę w terminie 7 dni od daty przedłożenia propozycji i wyłącznie wtedy, gdy kwalifikacje i doświadczenie wskazanych osób będą takie same lub wyższe od kwalifikacji i doświadczenia osób wymaganego postanowieniami SIWZ. e) zaistnienia, po zawarciu umowy, przypadku siły wyższej, przez którą należy rozumieć zdarzenie zewnętrzne wobec łączącej strony więzi prawnej: o charakterze niezależnym od stron, którego strony nie mogły przewidzieć przed zawarciem umowy, którego nie można uniknąć, ani któremu nie mogły zapobiec przy zachowaniu należytej staranności, której nie można przypisać drugiej stronie. Za siłę wyższą warunkującą zmianę umowy uważać się będzie w szczególności: powódź, pożar i inne klęski żywiołowe, zamieszki, strajki, ataki terrorystyczne, działania wojenne, nagłe załamania warunków atmosferycznych, nagłe przerwy w dostawie energii elektrycznej, promieniowanie lub skażenia.f) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia lub świadczenia stron, g) powstania rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć użytych w umowie, których nie będzie można usunąć w inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów przez strony, h) zaistnienia okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności spowodowanych sytuacją finansową, zdolnościami płatniczymi lub warunkami organizacyjnymi bądź okolicznościami, które nie były możliwe do przewidzenia w chwili zawarcia umowy oraz terminy wynikające z harmonogramu, i) ustawowej zmiany stawki podatku od towarów i usług VAT.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.mgopssusz.naszbip.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Suszu, ul. Józefa Wybickiego 6, 14-240 Susz..

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 04.12.2013 godzina 11:00, miejsce: Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Suszu, ul. Wybickiego 6, 14-240 Susz, pokój nr 7.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Projekt realizowany w ramach umowy ramowej nr POKL.07.01.01-28-223/08-00 o dofinansowanie Projektu pn. Kompleksowy program aktywizacji społecznej i zawodowej osób i rodzin dotkniętych wykluczeniem społecznym na terenie Gminy i Miasta Susz, Priorytet: VII-Promocja integracji społecznej, Działanie: 7.1 - Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie: 7.1.1.-Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego..

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: tak


Załączniki:

InformacjeInformacje:

Liczba wyświetleń: 1452

Utworzono dnia: 26.11.2013

Dokument wprowadził:
Szczepański Daniel

Dokument opublikował:
Administrator główny

Historia publikacjiHistoria publikacji:

26.11.2013, Administrator główny:

Edycja dokumentu Ogłoszenie o zamówieni usługi - Numer ogłoszenia: 485050 - 2013

26.11.2013, Administrator główny:

Dodanie załącznika SIWZ PDF

26.11.2013, Administrator główny:

Dodanie załącznika SIWZ DOC

26.11.2013, Administrator główny:

Utworzenie dokumentu Ogłoszenie o zamówieni usługi - Numer ogłoszenia: 485050 - 2013