Susz: Realizacja w 2014 r. kompleksowej usługi szkoleniowej dla uczestników i uczestniczek projektu pn. Kompleksowy program aktywizacji społecznej i zawodowej osób i rodzin dotkniętych wykluczeniem społecznym na terenie Gminy i Miasta Susz.
 

Numer ogłoszenia: 13292 - 2014; data zamieszczenia: 13.01.2014
 

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Usługi

 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 485050 - 2013r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Józefa Wybickiego 6, 14-240 Susz, woj. warmińsko-mazurskie, tel. 55 2789101, faks 55 2787841.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Jednostka budżetowa - ośrodek pomocy społecznej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Realizacja w 2014 r. kompleksowej usługi szkoleniowej dla uczestników i uczestniczek projektu pn. Kompleksowy program aktywizacji społecznej i zawodowej osób i rodzin dotkniętych wykluczeniem społecznym na terenie Gminy i Miasta Susz..

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1.Przedmiotem zamówienia jest organizacja i przeprowadzenie w 2014 r. kompleksowej usługi szkoleniowej, realizowanej przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Suszu, w ramach projektu pn. Kompleksowy program aktywizacji społecznej i zawodowej osób i rodzin dotkniętych wykluczeniem społecznym na terenie Gminy i Miasta Susz. 2.Szkolenie kierowane jest do 47 osób (29 kobiet i 18 mężczyzn, w wieku 18-64 lata), z którymi zostaną zawarte kontrakty socjalne. Uczestnicy i uczestniczki projektu zostaną podzieleni na 3 grupy. W ramach zajęć mają odbyć się następujące zajęcia: a) instrument społeczny: -trening kompetencji interpersonalnych i społecznych (3 grupy po 21 godz. każda),- trening motywacyjny (3 grupy po 14 godz. każda). b) instrument edukacyjny: -kurs pierwszej pomocy (3 grupy po 16 godz. każda),- kursy/szkolenia zawodowe w następujących specjalnościach: nowoczesny sprzedawca (kobiety - 14 os. /1 grupa po min. 90 godz./), opiekun dzieci i ludzi starszych (kobiety - 15 os. /1 grupa po minimum 100 godz./), operator wózków widłowych (mężczyźni - 11 os. /1 grupa po minimum 90 godz./), technolog robót wykończeniowych w budownictwie (mężczyźni - 7 osób / 1 grupa po minimum 120 godz./). c) instrument zdrowotny - promocja zdrowia w rodzinie (3 grupy po 21 godz. każda). 3.Wykonawca każdego dnia szkolenia zapewni: ciepły posiłek obiadowy w formie drugiego dania dla uczestników szkolenia oraz przerwy kawowe - kawa, herbata, ciastka, cukier, śmietanka, napoje zimne, itp. 4.Wykonawca zapewni transport uczestników projektu z miejsca zamieszkania (na terenie gminy Susz) do miejsca szkolenia i z powrotem. Transport musi być zapewniony pojazdem sprawnym technicznie, spełniającym wszystkie wymogi bezpieczeństwa zgodnie z przepisami o transporcie drogowym, obsługiwanym przez kierowcę posiadającego odpowiednie kwalifikacje do kierowania pojazdami. 5.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w niniejszym postępowaniu został zawarty w Załączniku nr 1 do niniejszej SIWZ oraz w projekcie umowy, o której mowa w punkcie XVI niniejszej SIWZ. 6.Kategorie przedmiotu zamówienia zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień (CPV): 80.57.00.00-0 usługi szkolenia w dziedzinie rozwoju osobistego, 80.50.00.00-9 usługi szkoleniowe, 80.53.00.00-8 usługi szkolenia zawodowego, 55.52.00.00-1 usługi dostarczania posiłku, 60.10.0000-9 usługi w zakresie transportu drogowego, 60.14.0000-1 nieregularny transport osób. 7.Projekt jest realizowany w ramach umowy ramowej nr POKL.07.01.01-28-223/08-00 o dofinansowanie Projektu pn. Kompleksowy program aktywizacji społecznej i zawodowej osób i rodzin dotkniętych wykluczeniem społecznym na terenie Gminy i Miasta Susz, Priorytet: VII-Promocja integracji społecznej, Działanie: 7.1-Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie: 7.1.1.-Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. 8. Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia. 9.Zgodnie z art. 36 ust. 4 ustawy Pzp Wykonawca zobowiązany jest przedstawić w ofercie część zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom wypełniając Wzór nr 7 - jeżeli Wykonawca przewiduje udział podwykonawców.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.57.00.00-0, 80.50.00.00-9, 80.53.00.00-8, 55.52.00.00-1, 60.10.00.00-9, 60.14.00.00-1.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak, projekt/program: Kompleksowy program aktywizacji społecznej i zawodowej osób i rodzin dotkniętych wykluczeniem społecznym na terenie Gminy i Miasta Susz Priorytet: VII - Promocja integracji społecznej Działanie: 7.1 - Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji Poddziałanie: 7.1.1. - Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego..

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 13.01.2014.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 7.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • INFO-BIZ Profesjonalna Edukacja Mariola Wiśniewska, ul. Chełmińska 106A/36, 86-300 Grudziądz, kraj/woj. kujawsko-pomorskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 154864,27 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 99000,00

  • Oferta z najniższą ceną: 99000,00 / Oferta z najwyższą ceną: 161460,00

  • Waluta: PLN.

 

Kierownik M-GOPS w Suszu

Włodzimierz Karpiak

InformacjeInformacje:

Liczba wyświetleń: 1465

Utworzono dnia: 13.01.2014

Dokument wprowadził:
Daniel Szczepański

Dokument opublikował:
Administrator główny

Historia publikacjiHistoria publikacji:

13.01.2014, Administrator główny:

Edycja dokumentu Ogłoszenie o zamówieni usługi - Numer ogłoszenia: 13292 - 2014

13.01.2014, Administrator główny:

Edycja dokumentu Ogłoszenie o zamówieni usługi - Numer ogłoszenia: 13292 - 2014

13.01.2014, Administrator główny:

Dodanie załącznika Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

13.01.2014, Administrator główny:

Utworzenie dokumentu Ogłoszenie o zamówieni usługi - Numer ogłoszenia: 13292 - 2014