Nabór na stanowisko opiekuna do wykonywania specjalistycznych

usług opiekuńczych

            Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Suszu poszukuje terapeutów do wykonywania specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Poszukujemy specjalistów do świadczenia następujących usług:

1.  Psycholog- 2 godziny w tygodniu

2.  Logopeda- 2 godziny w tygodniu

3. Terapia behawioralna- 5 godzin w tygodniu

4.  Terapia SI- 5 godzin w tygodniu

5.  Muzykoterapia- 2 godziny w tygodniu          

Charakter umowy: umowa- zlecenie

Miejsce wykonywania usług: w miejscu zamieszkania dziecka, tj. miejscowość Różnowo, w dni robocze.

 

 1. Nazwa i adres Zleceniodawcy:

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Suszu

Ul. Józefa Wybickiego 6

14-240 Susz

 

 1. Ogólny zakres wykonywanych czynności:

1.Uczenie i rozwijanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia, w tym zwłaszcza:

· kształtowanie umiejętności zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych i umiejętności społecznego funkcjonowania;

· interwencje i pomoc w życiu w rodzinie,

· pomoc w załatwianiu spraw urzędowych,

· wspieranie i pomoc w uzyskaniu zatrudnienia,

· pomoc w gospodarowaniu pieniędzmi,

2. Pielęgnacja -jako wspieranie procesu leczenia,

3. Rehabilitacja fizyczna i usprawnianie zaburzonych funkcji organizmu w zakresie nieobjętym przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1373 z późn. zm),

4. Zapewnienie dzieciom i młodzieży z zaburzeniami psychicznymi dostępu do zajęć rehabilitacyjnych i rewalidacyjno-wychowawczych, w wyjątkowych przypadkach, jeżeli nie mają możliwości uzyskania dostępu do zajęć, o których mowa w art. 7 ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1878 z późn. zm.)

5. Rehabilitacja logopedyczna zgodnie z opracowanym indywidualnym programem dostosowanym do indywidualnych potrzeb i możliwości dziecka.

6. Dopuszczalne jest składanie oferty częściowej na poszczególne czynności od 1 do 5.

 1. Wymagania niezbędne:

a) posiadanie kwalifikacji do wykonywania zawodu: pracownika socjalnego, psychologa, pedagoga, logopedy, terapeuty zajęciowego, pielęgniarki, asystenta osoby niepełnosprawnej, opiekunki środowiskowej, specjalisty w zakresie rehabilitacji, fizjoterapeuty oraz posiadanie co najmniej półrocznego stażu w jednej z następujących jednostek:

 1. szpitalu psychiatrycznym,
 2. jednostce organizacyjnej pomocy społecznej dla osób z zaburzeniami psychicznymi,
 3. placówce terapii lub placówce oświatowej, do której uczęszczają dzieci z zaburzeniami rozwoju lub upośledzeniem umysłowym,
 4. ośrodku terapeutyczno-edukacyjno-wychowawczym,
 5. zakładzie rehabilitacji,
 6. innej jednostce niż wymienione w pkt 1-5, świadczącej specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi,

lub
posiadanie dokumentów potwierdzających zdobywanie lub podnoszenie w/w kwalifikacji zawodowych oraz posiadanie co najmniej rocznego stażu pracy w ww. jednostkach.
b) posiadanie przeszkolenia i doświadczenia w zakresie:

 1. umiejętności kształtowania motywacji do akceptowanych przez otoczenie zachowań,
 2. kształtowania nawyków celowej aktywności,
 3. prowadzenia treningu zachowań społecznych.

c) nieposzlakowana opinia,

d) pełna zdolność do czynności prawnych.

e) niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

      4.  Wymagania dodatkowe:

a) umiejętność skutecznego komunikowania się,

b) umiejętność organizowania pracy w miejscu zamieszkania klienta,

c) spostrzegawczość, podzielność uwagi,

d) zrównoważenie emocjonalne.
e) odporność na trudne sytuacje i stres.

     5.   Wymagane dokumenty:

a) oferta cenowa za wykonanie jednej godziny specjalistycznych usług opiekuńczych w dzień      powszedni od poniedziałku do piątku,

b) Curriculum Vitae (CV)

c) List motywacyjny

d) kopie dokumentów poświadczające posiadane wykształcenie,

e) kopie dokumentów potwierdzające posiadane kwalifikacje i przebieg pracy zawodowej,

f) ewentualne kserokopie referencji z dotychczasowych miejsc pracy,

g) oświadczenie o korzystaniu w pełni z praw publicznych i o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie,

h) oświadczenie o następującej treści: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby rekrutacji zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa".

            Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie MGOPS w Suszu,  ul. J. Wybickiego 6 lub pocztą (na adres j.w.) w zaklejonej kopercie z dopiskiem „Dotyczy naboru na opiekuna do wykonywania specjalistycznych usług opiekuńczych” w terminie do dnia 22.11.2019r. do godz. 9.00 (decyduje data wpływu dokumentów do M-GOPS w Suszu). 

            Wzór formularza ofertowego zawarto w załączniku do niniejszego ogłoszenia.

            Aplikacje niekompletne, niespełniające wymagań oraz te, które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.       

            Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Kierownik M-GOPS w Suszu będzie się kierował następującymi kryteriami i ich wagami:

 • cena brutto za 1 godzinę świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych – 100%

Podana cena powinna zawierać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia.

Zamawiający zastrzega sobie prawo zakończenia postępowania bez wyboru żadnej oferty.          

            Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej /http://www.mgopssusz.naszbip.pl/ oraz na tablicy informacyjnej Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Suszu, ul. Wybickiego 6, 14-240 Susz.

 

12.11.2019 r.


Załączniki:

InformacjeInformacje:

Liczba wyświetleń: 97

Utworzono dnia: 12.11.2019

Dokument wprowadził:
Michał Szałkowski

Dokument opublikował:
Administrator główny

Historia publikacjiHistoria publikacji:

12.11.2019, Administrator główny:

Edycja dokumentu Nowy nabór na opiekuna Specjalistycznych Usług Opiekuńczych - termin-do-22-11-2019

12.11.2019, Administrator główny:

Dodanie załącznika formularz ofertowy

12.11.2019, Administrator główny:

Edycja dokumentu Nowy nabór na opiekuna Specjalistycznych Usług Opiekuńczych - termin-do-22-11-2019

12.11.2019, Administrator główny:

Utworzenie dokumentu Nabór na opiekuna Specjalistycznych Usług Opiekuńczych - termin-do-22-11-2019