Nowy Nabór na stanowisko opiekuna do wykonywania specjalistycznych

usług opiekuńczych

 

            Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Suszu poszukuje osoby do wykonywania specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób  z zaburzeniami psychicznymi- logopeda

Charakter umowy: umowa- zlecenie-

            Logopeda: 0,5 godziny w tygodniu (w dni robocze), łącznie 2 godziny zegarowe tygodniowo;

Miejsce wykonywania usług: w miejscu zamieszkania dziecka, tj. miejscowość Susz.

1. Nazwa i adres Zleceniodawcy:

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Suszu

Ul. Józefa Wybickiego 6

14-240 Susz

2. Ogólny zakres wykonywanych czynności:

 1. Rehabilitacja ruchowa i logopedyczna zgodnie z opracowanym indywidualnym programem dostosowanym do indywidualnych potrzeb i możliwości dziecka.

  2. Rehabilitacja fizyczna i usprawnianie zaburzonych funkcji organizmu           w zakresie nieobojętnym przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. oświadczeniach opieki zdrowotnej    finansowanych ze środków publicznych (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1510z późn. zm.) – współpraca ze specjalistami w zakresie wspierania psychologiczno-pedagogicznego i edukacyjno-terapeutycznego zmierzającego do wielostronnej aktywizacji osoby korzystającej      ze specjalistycznych usług.

3. Wymagania niezbędne:

a) posiadanie kwalifikacji do wykonywania zawodu: pracownika socjalnego, psychologa, pedagoga, logopedy, terapeuty zajęciowego, pielęgniarki, asystenta osoby niepełnosprawnej, opiekunki środowiskowej, specjalisty w zakresie rehabilitacji, fizjoterapeuty oraz posiadanie                                                       co najmniej półrocznego stażu w jednej z następujących jednostek:

  1. szpitalu psychiatrycznym,
  2. jednostce organizacyjnej pomocy społecznej dla osób z zaburzeniami psychicznymi,
  3. placówce terapii lub placówce oświatowej, do której uczęszczają dzieci z zaburzeniami rozwoju lub upośledzeniem umysłowym,
  4. ośrodku terapeutyczno-edukacyjno-wychowawczym,
  5. zakładzie rehabilitacji,
  6. innej jednostce niż wymienione w pkt 1-5, świadczącej specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi,

lub
posiadanie dokumentów potwierdzających zdobywanie lub podnoszenie w/w kwalifikacji zawodowych oraz posiadanie co najmniej rocznego stażu pracy w ww. jednostkach.
b) posiadanie przeszkolenia i doświadczenia w zakresie:

  1. umiejętności kształtowania motywacji do akceptowanych przez otoczenie zachowań,
  2. kształtowania nawyków celowej aktywności,
  3. prowadzenia treningu zachowań społecznych.

c) nieposzlakowana opinia,

d) pełna zdolność do czynności prawnych.

e) niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 

4.  Wymagania dodatkowe:

a) umiejętność skutecznego komunikowania się,

b) umiejętność organizowania pracy w miejscu zamieszkania klienta,

c) spostrzegawczość, podzielność uwagi,

d) zrównoważenie emocjonalne.
e) odporność na trudne sytuacje i stres.
 

5.   Wymagane dokumenty:

a) oferta cenowa za wykonanie jednej godziny specjalistycznych usług opiekuńczych w dzień      powszedni od poniedziałku do piątku,

b) Curriculum Vitae (CV)

c) List motywacyjny

d) kopie dokumentów poświadczające posiadane wykształcenie,

e) kopie dokumentów potwierdzające posiadane kwalifikacje i przebieg pracy zawodowej,

f) ewentualne kserokopie referencji z dotychczasowych miejsc pracy,

g) oświadczenie o korzystaniu w pełni z praw publicznych i o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie,

h) oświadczenie o wyrażeniu zgodny na przetwarzanie na potrzeby rekrutacji danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia  Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych  Dz.U.2018 poz. 1000).

 

            Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie MGOPS w Suszu, ul. J. Wybickiego 6 lub pocztą (na adres j.w.) w zaklejonej kopercie z dopiskiem „Dotyczy naboru na opiekuna do wykonywania specjalistycznych usług opiekuńczych” w terminie do dnia 19.07.2019r. do godz. 15.00 (decyduje data wpływu dokumentów do M-GOPS w Suszu).

            Wzór formularza ofertowego zawarto w załączniku do niniejszego ogłoszenia.

            Aplikacje niekompletne, niespełniające wymagań oraz te, które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

            Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Kierownik M-GOPS w Suszu będzie się kierował następującymi kryteriami i ich wagami:

  • cena brutto za 1 godzinę świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych – 100%

Podana cena powinna zawierać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia.

            Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej /http://www.mgopssusz.naszbip.pl/ oraz na tablicy informacyjnej Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Suszu, ul. Wybickiego 6, 14-240 Susz.

09.07.2019r.                        

InformacjeInformacje:

Liczba wyświetleń: 159

Utworzono dnia: 09.07.2019

Dokument wprowadził:
Michał Szałkowski

Dokument opublikował:
Administrator główny

Historia publikacjiHistoria publikacji:

09.07.2019, Administrator główny:

Edycja dokumentu Nowy Nabór na opiekuna Specjalistycznych Usług Opiekuńczych

09.07.2019, Administrator główny:

Edycja dokumentu Nowy Nabór na opiekuna Specjalistycznych Usług Opiekuńczych

09.07.2019, Administrator główny:

Utworzenie dokumentu Nowy Nabór na opiekuna Specjalistycznych Usług Opiekuńczych