Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych w
Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Suszu – w celach rekrutacji

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.) informuję, że:

1)    Dane dotyczące administratora danych osobowych:
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Suszu, ul. Józefa Wybickiego 6, 14-240 Susz, tel. 55 2787 995, e-mail: mgops@susz.pl;
2)    Dane kontaktowe inspektora ochrony danych:
W Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Suszu został wyznaczony inspektor ochrony danych, z którym można się skontaktować w następujący sposób:
(adres: Józefa Wybickiego 6, 14-240 Susz, tel. 55 2787 995, e-mail: mgops@susz.pl);
3)    Cele przetwarzania danych osobowych:
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji procesu rekrutacji na wolne stanowisko pracy.
4)    Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych:
a)    art. 6 ust. 1 lit. a) RODO – w przypadku, gdy osoba, której dane dotyczą (kandydat na stanowisko) wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów;
b)    oraz art. 6 ust. 1 lit. c) RODO – w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze;
5)    Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą:
wyłącznie podmioty uprawnione do żądania dostępu lub otrzymania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty, którym administrator danych powierzył przetwarzanie danych osobowych na podstawie zawartych umów;
6)    Okres przechowywania danych:
Dane osobowe kandydata nie będą przechowywane dłużej, niż jest to konieczne dla celu, dla którego zostały zebrane i w czasie określonym przepisami prawa:
a)    dokumenty aplikacyjne kandydata, który zostanie wybrany w wyniku przeprowadzonego naboru i zatrudniony, zostaną dołączone do jego akt osobowych;
b)    dokumenty aplikacyjne kandydatów niewybranych, będą przechowywane przez okres 3 miesięcy od dnia zatrudnienia kandydata wyłonionego w naborze
c)    W przypadku niewyłonienia kandydata dokumenty przechowywane są przez okres 3 miesięcy od dnia upowszechnienia informacji o wynikach naboru.
7)    Prawa osoby, której dane dotyczą:
Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do cofnięcia zgody.
8)    Informacje o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego:
Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie dotyczących Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
9)    Informacje, czy podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym lub umownym lub warunkiem zawarcia umowy oraz czy osoba, której dane dotyczą, jest zobowiązana do ich podania i jakie są ewentualne konsekwencje niepodania danych:
Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa. Ich niepodanie może skutkować odmową  rozpatrzenia kandydatury w procedurze rekrutacyjnej, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.
10)    Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, profilowanie:
Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania, tzn. żadne decyzje wywołujące wobec Pani/Pana osoby skutki prawne lub w podobny sposób na nią istotnie wpływające nie będą oparte wyłącznie na automatycznym przetwarzaniu danych osobowych i nie wiążą się z taką automatycznie podejmowaną decyzją
11)    Dane osobowe kandydata nie będą przekazywane do państwa trzeciego i organizacji międzynarodowej


Nabór na stanowisko urzędnicze referent ds. świadczeń...

05.02.2020

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Suszu ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Suszu przy ul. Wybickiego 6. Wskaźnik...
czytaj dalej...

Nowy nabór na opiekuna Specjalistycznych Usług...

12.11.2019

Nabór na stanowisko opiekuna do wykonywania specjalistycznych usług opiekuńczych             Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Suszu poszukuje terapeutów do wykonywania specjalistycznych usług...
czytaj dalej...

Nabór na opiekuna Specjalistycznych Usług Opiekuńczych.

23.10.2019

Nabór na stanowisko opiekuna do wykonywania specjalistycznych usług opiekuńczych             Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Suszu poszukuje terapeutów do wykonywania specjalistycznych usług...
czytaj dalej...

Nowy Nabór na opiekuna Specjalistycznych Usług...

09.07.2019

Nowy Nabór na stanowisko opiekuna do wykonywania specjalistycznych usług opiekuńczych               Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Suszu poszukuje osoby do wykonywania specjalistycznych...
czytaj dalej...

Nabór na opiekuna Specjalistycznych Usług Opiekuńczych.

24.06.2019

Nabór na stanowisko opiekuna do wykonywania specjalistycznych usług opiekuńczych               Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Suszu poszukuje osoby do wykonywania specjalistycznych usług...
czytaj dalej...
InformacjeInformacje:

Liczba wyświetleń: 484811

Utworzono dnia: 19.04.2013

Dokument wprowadził:
Michał Szałkowski

Dokument opublikował:
Administrator główny

Historia publikacjiHistoria publikacji:

05.02.2020, Administrator główny:

Edycja zakładki Nabór na stanowiska

05.02.2020, Administrator główny:

Edycja zakładki Nabór na stanowiska

25.07.2018, Administrator główny:

Edycja zakładki Nabór na stanowiska

01.06.2018, Administrator główny:

Edycja zakładki Nabór na stanowiska

01.06.2018, Administrator główny:

Edycja zakładki Nabór na stanowiska

01.06.2018, Administrator główny:

Edycja zakładki Nabór na stanowiska

01.06.2018, Administrator główny:

Edycja zakładki Nabór na stanowiska

01.06.2018, Administrator główny:

Edycja zakładki Nabór na stanowiska

19.04.2013, Administrator główny:

Utworzenie zakładki Nabór na stanowiska