Zmiana do Wytycznych Instytucji Zarządzającej
dla Instytucji Pośredniczącej i beneficjentów dotyczące działań
realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020
współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym

w Podprogramie 2018

W Wytycznych wprowadza się następującą zmianę:
1. W punkcie 11. Kryteria kwalifikowalności osób do statusu osoby najbardziej potrzebującej na końcu akapitu dodaje się przypis dolny następującej treści:

W związku z wejściem w życie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 lipca 2018 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1358), od dnia 1 października 2018 r., kryterium dochodowe wynosi odpowiednio: 1 402 PLN dla osoby samotnie gospodarującej oraz 1 056 PLN dla osoby w rodzinie.

Niniejsze wytyczne stosuje się od dnia 1 października 2018 roku.

InformacjeInformacje:

Liczba wyświetleń: 240

Utworzono dnia: 12.09.2018

Dokument wprowadził:
Anna Skorczewska

Dokument opublikował:
Administrator główny

Historia publikacjiHistoria publikacji:

12.09.2018, Administrator główny:

Utworzenie dokumentu Zmiany od dnia 1 października (POPŻ 2014-2020 Podprogram 2018)